Regulamin

§ 1
Wstęp


1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.headbeat.pl

2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

3. Sklep internetowy HEADBEAT.PL dostępny pod adresem: http://www.headbeat.pl prowadzony jest przez Jacka Śliwkę prowadzącego działalność gospodarcza pod firmą Jacek Śliwka RAIDER z siedzibą we Wrocławiu (50-218) przy ulicy Pomorskiej 32/U4 o numerze NIP: 894-198-89-24.

4. Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą:

4.1. pisemnie pod adresem korespondencyjnym: Sklep internetowy HEADBEAT.PL z siedzibą we Wrocławiu (50-218) przy ulicy Pomorskiej 32/U4
4.2. telefonicznie za pośrednictwem infolinii pod numerem +48 (71) 780-26-81 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient),
4.3. za pośrednictwem poczty elektronicznej: sklep@headbeat.pl.

5. Administratorem danych osobowych Klienta przetwarzanych w związku ze sprzedażą prowadzoną w Sklepie jest Sprzedawca. Zbiór danych osobowych został zgłoszony Głównemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (GIODO).


§ 2
Definicje


Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z ustawą  z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług i innymi stosownymi przepisami prawa,

2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną dokonująca zakupów w Sklepie internetowym HEADBEAT.PL;

3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą zakupów w Sklepie  internetowym HEADBEAT.PL niezwiązanych bezpośrednio z jej  działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego;

4. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny;

5. Konto Klienta – konto Klienta, który został poprawnie zarejestrowany w Sklepie  internetowym HEADBEAT.PL. Klient loguje się do swojego konta za pomocą ustalonego loginu (ciąg znaków identyfikujących Klienta spośród pozostałych klientów) i hasła (ciąg znaków niezbędny do uwierzytelnienia, czyli jednoznacznej identyfikacji i weryfikacji tożsamości Klienta w Sklepie internetowym HEADBEAT.PL);

6. Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego HEADBEAT.PL umożliwiająca wyświetlenie wybranych przez Klienta produktów do zakupu, a także wprowadzenie i modyfikację danych zamówienia takich jak: liczba produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności i innych danych, w tym uwag do zamówienia.

7. Kurier – profesjonalny operator logistyczny dostarczający na zlecenie Sprzedawcy zakupione w Sklepie internetowym HEADBEAT.PL Produkty.

8. Kupujący/Użytkownik – Użytkownik, który zawarł Umowę Sprzedaży.

9. Podmiot realizujący płatność – Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków

10. Produkt – minimalna i niepodzielna rzecz, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedawcy jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).

11. Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy,

12. Regulamin - niniejszy Regulamin Sklepu internetowego HEADBEAT.PL;

13. Sklep / Sklep internetowy - platforma e-commerce HEADBEAT.PL za pomocą której Sprzedawca, na warunkach określonych w Regulaminie, oferuje swoje Produkty do sprzedaży drogą elektroniczną;

14. Sklepy HEADBEAT – sklepy stacjonarne Sprzedawcy pod szyldem HEADBEAT.PL których lista znajduje się pod adresem http://www.headbeat.pl/ w zakładce Kontakt, w których możliwa jest realizacja usługi dostawy i odbioru osobistego Produktów, a także dokonywanie zwrotów (odstąpienie od Umowy Sprzedaży) lub reklamacji Produktów zamówionych w Sklepie internetowym HEADBEAT.PL;

15. Sprzedawca – podmiot wskazany w § 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu będący stroną  Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem w ramach Sklepu internetowego HEADBEAT.PL, będący jednocześnie administratorem strony internetowej Sklepu HEADBEAT.PL;

16. Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych określająca termin wysyłki zamówienia do Kupującego

17. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży rzeczy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, zawierana z ramach Sklepu internetowego HEADBEAT.PL;

18. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;

19. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

20. Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna,

21. Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz: nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta,
nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia; została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;
w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego; nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy,

22. Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu,

23. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktów, rodzaj dostawy, rodzaj płatności, miejsce wydania rzeczy, dane kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.


§ 3
Postanowienia ogólne


1. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem strony internetowej Sklepu pod adresem: http://www.headbeat.pl/ w zakładce Regulamin oraz mogą pobrać go w formie pliku PDF i sporządzić jego wydruk.

2. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

2.1. zasady dokonywania rejestracji Konta Klienta w ramach Sklepu internetowego HEADBEAT.PL;
2.2. warunki i zasady składania Zamówień drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego HEADBEAT.PL;
2.3. zasady zawierania Umów Sprzedaży Produktów z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego HEADBEAT.PL;
2.4. uprawnienie Klienta do rezygnacji z zamówienia i odstąpienia od umowy
2.5. zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

3. Warunkiem korzystania ze Sklepu internetowego HEADBEAT.PL jest akceptacja niniejszego Regulaminu. Rejestracja Konta Klienta oraz złożenie Zamówienia przez Klienta wymaga potwierdzenia akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu za pośrednictwem funkcjonalności tzw. check-box. Brak akceptacji niniejszego Regulaminu uniemożliwi Klientowi złożenie Zamówienia.

4. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie internetowym HEADBEAT.PL są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

5. W Sklepie Internetowym HEADBEAT.PL mogą być również dostępne produkty powystawowe – w takim przypadku informacja o stanie i ewentualnych wadach zostanie umieszczona w opisie Produktu.

6. Sprzedawca prowadzi sprzedaż Produktów za pośrednictwem Sklepu  internetowego HEADBEAT.PL z dostawą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wszystkie Umowy Sprzedaży zawierane są w języku polskim.

7. Utrwalenie, udostępnienie i potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy Sprzedaży Produktów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres poczty elektronicznej lub na innym trwałym nośniku specyfikacji Zamówienia oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Produkty dowodu zakupu.

8. Dowód zakupu wraz ze specyfikacją zamówienia – na wyraźne życzenie Klienta – może zostać przesłany na inny, wskazany przez Klienta, adres (w tym również adres poczty elektronicznej).


§ 4
Zasady korzystania ze Sklepu internetowego HEADBEAT.PL


1. Klienci mają możliwość korzystania ze Sklepu internetowego HEADBEAT.PL dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób Konto Klienta, w którym gromadzone są dane osobowe oraz informacje o Kliencie dotyczące jego Zamówień składanych w Sklepie internetowym HEADBEAT.PL. W celu dokonania rejestracji Konta Klienta należy wybrać opcję „Rejestracja” dostępne na stronie internetowej Sklepu. Świadczenie usług w ramach Konta Klienta ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę zawartą ze Sprzedawcą dotyczącą Konta Klienta, poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia woli dotyczącego usunięcia Konta Klienta. W tym celu Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą.

2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie jest podanie przez Klienta w formularzu rejestracyjnym Konta Klienta danych osobowych Klienta wymaganych do zawarcia Umowy Sprzedaży oraz potwierdzeniu przez Klienta (za pośrednictwem funkcjonalności tzw. check-box) zgody na ich przetwarzanie oraz umieszczenie w zbiorze danych przez Sprzedawcę w zakresie niezbędnym do dokonania i obsługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego HEADBEAT.PL, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne lecz niezbędne do zrealizowania Zamówienia przez Sprzedawcę. W przypadku udzielenia odrębnej zgody przez Klienta (za pośrednictwem funkcjonalności tzw. check-box), jego dane osobowe będą przetwarzane i umieszczane w zbiorze danych także w celach marketingowych.

3. Wymóg rejestracji i korzystania z Konta nie ma zastosowania do Użytkowników korzystających ze Sklepu Internetowego HEADBEAT.PL w formule „gość”. W takim przypadku Użytkownik przed złożeniem Zamówienia zobowiązany jest wypełnić stosowny formularz elektroniczny (dostępny w Sklepie Internetowym HEADBEAT.PL) poprzez wprowadzenie wymaganych przez Usługodawcę danych koniecznych dla jego identyfikacji oraz zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży lub umów świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar. Za dane konieczne do identyfikacji Użytkownika uważa się dane osobowe obejmujące imię i nazwisko Użytkownika, adres poczty elektronicznej (e-mail) Użytkownika oraz jego numer telefonu i adres ewentualnej dostawy Towaru lub świadczenia usług w ramach innych Produktów. Użytkownik powinien zaakceptować (poprzez zaznaczenie odpowiednich pól wyboru [check-boxów] w wypełnianym formularzu elektronicznym) treść Regulaminu i Polityki Prywatności Użytkownik korzystający ze Sklepu Internetowego HEADBEAT.PL w formule „gość” nie ma obowiązku akceptacji pozostałych Klauzul.

4. Każdorazowe wypełnienie formularza elektronicznego umożliwiającego złożenie Zamówienia w formule „gość” jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy danym Użytkownikiem a Usługodawcą nowej umowy o świadczenie Usług. Umowa taka wygasa i traci moc wiążącą pomiędzy stronami z chwilą, gdy:

4.1. Dane Zamówienie zostaje anulowane,
4.2. Umowa Sprzedaży lub umowa świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar zawarta w związku z danym Zamówieniem zostaje wykonana przez strony, albo traci moc wiążącą pomiędzy nimi z innych przyczyn prawem przewidzianych albo w przypadku, jeżeli wprowadzone przez Użytkownika dane uniemożliwiają wykonanie Umowy Sprzedaży lub umowy świadczenia usług w ramach Produktów proponowanych przez Sprzedawcę.

5. Każdemu Klientowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych, możliwość żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się w Polityce Prywatności Sklepu internetowego HEADBEAT.PL dostępnej pod adresem: http://www.headbeat.pl/ w zakładce Polityka prywatności.

6. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania oraz anulowania zamówienia Produktu w sytuacji, gdy Klient podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione zastrzeżenia Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o przyczynach anulowania Zamówienia. W takiej sytuacji Klientowi przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych oraz anulowaniem Zamówienia. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Klientem, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Klienta.

7. Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie transakcje, które zostały wykonane z wykorzystaniem loginu oraz hasła, chyba że informacje o loginie lub haśle zostały ujawnione osobie trzeciej nie z winy Klienta. Sprzedawca zobowiązuje się dochować wszelkich starań, aby zabezpieczyć login oraz hasło przed ujawnieniem. Klient zobowiązuje się dochować wszelkich starań, aby zabezpieczyć login oraz hasło przed ujawnieniem nieuprawnionym osobom trzecim.

8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przekazanie przez Klienta swojego loginu lub hasła osobom trzecim. W przypadku wygaśnięcia, zmiany lub usunięcia konta poczty elektronicznej podanego przez Klienta przy okazji rejestracji Konta Klienta, Klient powinien poinformować o tym fakcie Sprzedawcę.

9. Klient oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w celu realizacji Zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności.


§ 5
Składanie oraz realizacja Zamówień


1. Sprzedawca umożliwia zawarcia Umowy Sprzedaży poprzez złożenie przez Klienta Zamówienia:

1.1. on-line, za pośrednictwem platformy Sklepu internetowego HEADBEAT.PL, dostępnej w sposób ciągły 7 dni w tygodniu;
1.2. telefonicznie, za pośrednictwem Infolinii Sklepu internetowego HEADBEAT.PL, o której mowa w § 1 ust. 2 niniejszego Regulaminu, w godzinach jej pracy tj. w dni robocze: 10.00-18.00;
1.3. osobiście, w siedzibie Sprzedawcy, w godzinach pracy sklepu, tj. w dniu robocze: 10.00-18.00.

2. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego HEADBEAT.PL należy dokonać wyboru Produktów podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty dostępne na stronie Sklepu internetowego HEADBEAT.PL. Wybór zamawianych Produktów jest dokonywany przez Klienta poprzez ich dodanie do koszyka Sklepu internetowego HEADBEAT.PL.

3. Do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych, korygowania błędów oraz zakresu wybranych Produktów.

4. Po podaniu przez Klienta wszystkich wymaganych danych, zostanie wyświetlone podsumowanie Zamówienia, które będzie zawierać informacje dotyczące w szczególności:

4.1. przedmiotu Zamówienia (nazwa Produktu, marka, rodzaj, kolor, ilość);
4.2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Produktów, w tym kosztów dostawy oraz kosztów dodatkowych (o ile występują);
4.3. wybranej metody płatności;
4.4. sposobu i adresu dostawy Produktów;

5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji i potwierdzenia zapoznania się z Regulaminem Sklepu internetowego HEADBEAT.PL i Polityką Prywatności oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

6. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail: „Zamówienie zostało zarejestrowane” zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. W przypadku niedostępności części Produktów objętych Zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wysyłka zamówienia po jego skompletowaniu, anulowanie całości lub części Zamówienia, ).

7. Umowę Sprzedaży uważa się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail: „Zamówienie zostało zarejestrowane”.

8. W przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży telefonicznie, potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży zostanie dostarczone Klientowi na trwałym nośniku najpóźniej w chwili dostarczenia Zamówienia. Sprzedawca informuje, że dla zachowania najwyższych standardów Obsługi Klienta i ze względów bezpieczeństwa wszystkie rozmowy telefoniczne prowadzone z Infolinią są rejestrowane.

9. Realizowane będą tylko prawidłowo złożone Zamówienia. Przez prawidłowo złożone Zamówienie rozumie się wprowadzenie przez Klienta wszystkich danych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży oraz jej realizacji. Zamówienie nie będzie zrealizowane w przypadku:

9.1. podania przez Klienta nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych teleadresowych stanowiących miejsce doręczenia przesyłki;
9.2. braku możliwości podjęcia kontaktu z Klientem pod podanym w Zamówieniu numerem telefonu lub adresem poczty elektronicznej w okresie realizacji Zamówienia;
9.3. nieprawidłowego złożenia Zamówienia przez Klienta;
9.4. obiektywnie uzasadnionego uznania przez Sprzedawcę, że w przypadku Zamówienia złożonego przez Klienta występuje próba dokonania oszustwa, przez co należy rozumieć każde działanie Klienta w związku ze złożeniem i realizacją Zamówienia, które jest niezgodne z prawem, a w szczególności takie działania jak: przełamywanie zabezpieczeń Sklepu, wykorzystywanie platformy Sklepu niezgodnie z jej przeznaczeniem, użycie cudzego loginu lub hasła lub podszywanie się pod inną osobę;

10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówień złożonych przez Klientów niezgodnie z § 5 ust. 9 Regulaminu, w ciągu 14 dni roboczych od daty złożenia Zamówienia. Sprzedawca będzie czynił starania, aby przed anulowaniem Zamówienia skontaktować się z Klientem celem jego potwierdzenia.

11. Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia Konsumenta płatnego za pobraniem  w pierwszym możliwym momencie po jego otrzymaniu, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedawcy, co powinno nastąpić w terminie 14 dni.

12. W przypadku zakupu kilku Produktów w ramach jednego Zamówienia, zamówione Produkty mogą być przesłane do Klienta w więcej niż jednej przesyłce. W takiej sytuacji Klient nie ponosi dodatkowych kosztów dostawy.


§ 6
Ceny


1. Wszystkie ceny Produktów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług w obowiązującej stawce.

2. Promocje organizowane w Sklepie internetowym HEADBEAT.PL nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.


§ 7
Dostawa oraz formy płatności


1. Dostawa Produktów jest ograniczona do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2. Sprzedawca realizuje dostawy zamówionych Produktów za pośrednictwem profesjonalnej usługi kurierskiej świadczonej przez Kuriera.

3. Klient ma możliwość zapłaty za zamówione Produkty:

3.1. przedpłatą na wskazany rachunek bankowy przed wydaniem Produktów Klientowi

3.2. za pośrednictwem systemów płatności elektronicznych:

3.2.1. Dotpay.pl (przelewy on-line, karty płatnicze), którego operatorem jest spółka  Dotpay S.A, z siedzibą w Krakowie;

3.2.2  w systemie ratalnym poprzez Spółkę Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 42c, 53-611 Wrocław

3.3. w momencie odbioru Produktów przez Klienta w sklepie: gotówką do rąk Sprzedawcy lub poprzez płatność kartą w siedzibie Sprzedawcy,

3.4. w przypadku dostawy Produktów za pośrednictwem usługi kurierskiej świadczonej przez Kuriera gotówką do rąk Kuriera (Zamówienia „za pobraniem”);

4. Koszty dostawy Produktów określa dostępna na stronie Sklepu internetowego HEADBEAT.PL zakładka: Koszt i czas dostawy. Dodatkowo, koszty dostawy są wskazywane w czasie składania Zamówienia.

5. W przypadku wybrania przez Klienta jako metody płatności przedpłaty wykonywanej za pośrednictwem jednego z systemów płatności elektronicznych ( tj. Dotpay S.A., Santander Consumer Bank S.A.), realizacja Zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia otrzymania płatności od operatora systemu płatności elektronicznych.

6. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 30 dni roboczych licząc od dnia wysłania Klientowi potwierdzenia zawarcia Umowy Sprzedaży, o którym mowa w § 5 ust. 7 Regulaminu. Sprzedawca podejmuje starania aby Zamówienia przyjęte do realizacji w dni robocze do godz. 14.00 zostały doręczone następnego dnia roboczego. W wyjątkowych przypadkach czas realizacji Zamówienia może się wydłużyć. W każdym jednak przypadku zgodnie z art. 5431 Kodeksu cywilnego, jeżeli Klientem jest Konsument Sprzedawca obowiązany jest wydać mu Produkt, nie później niż w terminie trzydziestu dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

7. Klient odbierając przesyłkę z zamówieniem od Kuriera, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania Sprzedawca zaleca sporządzić protokół szkody w obecności Kuriera oraz powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę.

8. W przypadku nie zastania Klienta pod wskazanym przez niego adresem doręczenia zamówienia, Kurier podejmie kolejne próby dostarczenia przesyłki z Zamówieniem.


§ 8
Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży


1. Konsumentowi zgodnie z art. 27 Ustawy o prawach konsumenta przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni.

2. Termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie Produktów lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż Kurier weszła w posiadanie Produktów. W przypadku gdy Umowa Sprzedaży obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane w ramach Zamówienia osobnymi przesyłkami termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od objęcia w posiadanie Produktów dostarczonych w ostatniej przesyłce.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument powinien poinformować Sprzedawcę pod adresem: Jacek Śliwka RAIDER, sklep headbeat.pl z siedzibą we Wrocławiu (50-218) przy ulicy Pomorskiej 32/U4 (z sugerowanym dopiskiem „ODSTĄPIENIE OD UMOWY”) o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednostronnego i jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Skorzystanie ze wzoru nie jest obowiązkowe.

4. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, wystarczy wysłać informację (poprzez pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną) dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

5. W przypadku odstąpienia od umowy w opisanym wyżej trybie, umowę uważa się za niezawartą.

6. Sprzedawca zwraca otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia skutecznego dostarczenia zwracanego produktu.

7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje na wskazany przez Klienta numer rachunku bankowego Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu sprawdzenia zwróconego Produktu.

8. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkty do Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle zwracany Produkt przed upływem terminu 14 dni na adres: Jacek Śliwka RAIDER, sklep HEADBEAT.PL z siedzibą we Wrocławiu (50-218) przy ulicy Pomorskiej 32/U4 (z sugerowanym dopiskiem „ZWROT”) lub zwróci Produkty do wybranego przez Klienta Sklepu HEADBEAT.PL

9. Konsument pokrywa bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy tytułem odstąpienia od umowy (koszty wysłania Produktu do Sprzedawcy). Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odesłanych „za pobraniem”.

10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.


§ 9
Reklamacje dotyczące Produktów


1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Produkt bez wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego produktu z umową. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania produktu Klientowi. Jakiekolwiek postanowienie niniejszego § 11 nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Klientów, nabywających produkty jako Konsumenci, przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego.

2. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta z tytułu rękojmi i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

3. Reklamacja z tytułu rękojmi powinna zawierać dane osoby lub podmiotu składającego reklamację (imię i nazwisko lub pełna nazwa, dane kontaktowe) jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania. W celu rozpatrzenia reklamacji z tytułu rękojmi przez Sprzedawcę, Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) do Sprzedawcy i opisem reklamacji (Klient może skorzystać z wzoru druku reklamacyjnego, który jest do pobrania na stronie internetowej Sklepu w zakładce: Reklamacje i serwis) poprzez przesłanie reklamowanego produktu do Sprzedawcy, na adres: Jacek Śliwka RAIDER, sklep HEADBEAT.PL, ul. Pomorska 32/U4, 50-218 Wrocław; z dopiskiem „reklamacja”

4. Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient niebędący Konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do uprawnienia Klienta do żądania usunięcia wady. W takim przypadku Sprzedawca wedle swego wyboru niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Sprzedawca może również odstąpić od umowy zwracając takiemu Klientowi niebędącemu Konsumentem cenę zapłaconą za produkt dotknięty wadą fizyczną. W pozostałym zakresie odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady produktu w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami jest wyłączona. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w maksymalnym dopuszczalnym przez prawo zakresie odpowiedzialność Sprzedawcy za szkody wyrządzone Klientom niebędącym Konsumentami ogranicza się do kwoty, jaką taki Klient zapłacił Sprzedawcy za nabycie danego produktu.


§ 10
Warunki gwarancji:


1. Produkty sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta, dystrybutora lub przez inny podmiot trzeci (gwaranta). Sprzedawca nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej lub oświadczeniu gwarancyjnym gwaranta. Gwarancja (jeżeli jest nią objęty sprzedany produkt) nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. W celu uzyskania bliższych informacji dotyczących gwarancji prosimy o kontakt ze Sprzedawcą

2. W przypadku produktu, na który producent, dystrybutor lub inny gwarant udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady:

2.1. korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji – w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a Sprzedawca może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację; Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Sprzedawcy;
2.2. korzystając z uprawnień przysługujących mu w stosunku do Sprzedawcy z tytułu rękojmi – w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień § 11 niniejszego regulaminu.


§ 11
Warunki świadczenia przez Sklep internetowy HEADBEAT.PL usług drogą elektroniczną


1. Korzystanie ze Sklepu internetowego HEADBEAT.PL jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system informatyczny, z którego korzysta Klient minimalnych wymagań technicznych: a) przeglądarka Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript, cookies, lub b) przeglądarka Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies, lub c) przeglądarka Google Chrome w wersji 21.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies, d) minimalna rozdzielczość ekranu 1280×720 pikseli.

2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientów i przekazu danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu internetowego HEADBEAT.PL usługami, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

3. Klient korzystający ze Sklepu internetowego HEADBEAT.PL jest zobowiązany w szczególności do:

3.1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa;
3.2. korzystania ze Sklepu internetowego HEADBEAT.PL w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie odpowiedniego oprogramowania lub urządzeń;
3.3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego HEADBEAT.PL niezamówionej informacji handlowej (spam);
3.4. korzystania ze Sklepu internetowego HEADBEAT.PL w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedającego;
3.5. korzystania ze Sklepu internetowego HEADBEAT.PL w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa oraz postanowieniami Regulaminu;

4. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu internetowego HEADBEAT.PL. Klient powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu internetowego HEADBEAT.PL.

5. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu internetowego HEADBEAT.PL Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Jacek Śliwka RAIDER, sklep headbeat.pl z siedzibą we Wrocławiu (50-218) przy ulicy Pomorskiej 32/U4 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: sklep@headbeat.pl.

6. W reklamacji Klient powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu internetowego HEADBEAT.PL.

7. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres składającego reklamację wskazany w reklamacji.


§ 12
Postanowienia końcowe


1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen Produktów w Sklepie internetowym HEADBEAT.PL bez uszczerbku dla praw nabytych przez Klienta, w tym w szczególności warunków Umów Sprzedaży zawartych przed dokonaniem zmiany.

2. Klient, który jest Konsumentem, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

3. W przypadku braku zainteresowania ze strony Konsumenta możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

6. Niniejszy Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu z ważnej przyczyny, jaką jest:

7.1. konieczność dostosowania regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na niniejszy regulaminu i skutkujących koniecznością zmodyfikowania regulaminu w celu zachowania zgodności z prawem;
7.2. konieczność dostosowania regulaminu do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych;
7.3. rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Sklepu Internetowego HEADBEAT.PL, w tym wprowadzenie nowych usług świadczonych drogą elektroniczną lub zmiana istniejących funkcjonalności Sklepu Internetowego HEADBEAT.PL;
7.4. zmiana warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną;
7.5. konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłyby w regulaminie;
7.6. zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w regulaminie;
7.7. przeciwdziałanie nadużyciom;
7.8. poprawa obsługi Klientów;
7.9. zmiana procesu zawierania umów za pośrednictwem Sklepu Internetowego HEADBEAT.PL

8. Zmieniony regulamin zostanie udostępniony w Sklepie Internetowym HEADBEAT.PL (w tym również do pobrania w formacie PDF). O zmianie regulaminu Sklep internetowy HEADBEAT.PL poinformuje poprzez komunikat w Sklepie Internetowym HEADBEAT.PL oraz poprzez przesłanie zarejestrowanym Klientom na adres e-mail przypisany do ich konta powiadomienia o zmianie regulaminu (wraz z załączonym regulaminem w formacie PDF).

9. Zmieniony regulamin jest wiążący dla zarejestrowanego Klienta, który nie wypowie umowy o prowadzenie konta w Sklepie Internetowym HEADBEAT.PL (nie zrezygnuje z konta na zasadach określonych w § 4 ust. 5 niniejszego regulaminu) przed datą wejścia w życie zmienionego regulaminu. Termin wejścia w życie zmienionego regulaminu będzie wynosić co najmniej 30 dni od daty powiadomienia o zmianie regulaminu dokonanego zgodnie z ust. 11 powyżej.

10. Zmiana regulaminu nie będzie mieć wpływu na zamówienia złożone przed taką zmianą, które są realizowane na zasadach dotychczasowych.

11. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 6 listopada 2017 roku.

 

Do pobrania:

Pobierz Regulamin w PDF